Kandungan

Automated Testing Dalam Pembangunan Perisian

Testing adalah sebahagian daripada proses pembangunan perisian komputer. Setiap kali baris-baris kod ditulis, diubah atau dipadam, ia mesti melalui proses testing bagi memastikan program tersebut masih lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini bermakna kita sama sekali tidak boleh mengelak daripada melakukan testing terhadap program atau aplikasi yang kita bangunkan.

Commitstrip on Unit Testing

Manual Testing

Testing biasanya dilakukan secara manual dengan pengaturcara cuba menjalankan aturcara atau aplikasi yang dibangunkan dan memerhatikan sama ada ia mengeluarkan output yang dikehendaki ataupun semua features berfungsi sebagai mana diharapkan. Ambil contoh aturcara ringkas berikut:-

  function add(num1, num2) {
    return num1 + num2;
  }

  print add(1, 2) . "\n" # akan paparkan 3
  print add(2, 2) . "\n" # akan paparkan 4

Andaikan aturcara diatas ditulis menggunakan bahasa PHP dan disimpan dalam fail bernama add.php. Untuk menguji aturcara ini, pengaturcara akan execute fail tersebut dan memerhatikan sama ada ia memaparkan out yang diharapkan iaitu:-

3
4

Aturcara tersebut mungkin boleh dijalankan seperti berikut:-

  php add.php
  3
  4

Di atas kita dapati aturcara tersebut memaparkan output yang kita kehendaki. Sekarang kita andaikan berlaku sedikit kesilapan dalam kod tersebut. Katakan ia ditulis seperti berikut:-

  function add(num1, num2) {
    return num1 * num2;
  }

  print add(1, 2) . "\n"; # akan paparkan 3
  print add(2, 2) . "\n"; # akan paparkan 4

Apabila dijalankan, kita akan dapati outputnya berlainan:-

2
4

Ini bermakna program tersebut gagal dalam proses testing kita. Cara testing seperti diatas walaupun mudah untuk difahami dan diamalkan ia menjadi amat tidak efektif apabila program semakin berkembang dan kompleks. Ia juga tidak efektif kerana bergantung semata-mata kepada keupayaan mata kita untuk mengesan perbezaan pada output yang dipaparkan. Bukan mahu menidakkan keupayaan mata namun manusia sememangnya tidak sesuai untuk melakukan kerja-kerja leceh dan remeh seperti ini. Disinilah fungsi komputer supaya manusia boleh menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih memerlukan daya fikir, intelek serta kreativiti yang tinggi.

Automated Testing

Dalam proses testing secara manual di atas, kita bergantung kepada tenaga manusia untuk memerhatikan semasa program dijalankan, ia menghasilkan output yang dikehendaki atau tidak. Dalam automated testing kita akan menulis satu aturcara lain bagi menguji aturcara yang dibangunkan. Ini membolehkan kita untuk delegate tugas-tugas menguji tersebut kepada komputer yang sudah semestinya lebih efisyen untuk melaksanakannya.

Contoh kod sebelum ini boleh ditulis seperti berikut untuk :-

  function add($num1, $num2) {
    return $num1 * $num2;
  }

  assert(add(1, 2) === 3);
  assert(add(2, 2) === 4);

Apabila dijalankan kita akan melihat output seperti berikut:-

Warning: assert(): Assertion failed in /home/rkiteratai/add.php on line 6

Aah, sekarang anda sudah dapat melihat bagaimana komputer sudah mula mengambil peranan manusia dalam menguji kod aturcara.

Kod automated testing boleh ditulis dengan 2 cara, sama ada selepas kod aturcara perisian siap ditulis atau sebelum kod aturcara perisian ditulis.

Kategori Test

Test Framework

...

Contoh Test mengikut bahasa pengaturcaraan

Unit Test dalam C# (.NET)

Dalam dunia .NET, antara unit testing framework yang paling awal dan paling meluas digunakan ialah NUnit. Berikut adalah contoh bagaimana ia digunakan.

Katakan kod yang ingin diuji adalah seperti berikut:

class Calculator
{
  public int Add(int operand1, int operand2)
  {
    return operand1 + operand2;
  }

  public int Minus(int operand1, int operand2)
  {
    return operand1 + operand2;
  }
}

Kita boleh membuat test fixture seperti ini untuk mengujinya:

using NUnit.Framework

[TestFixture]
public class CalculatorTest
{
  [Test]
  public void AddShouldDoSum()
  {
    var calc = new Calculator();
    var result = calc.Add(2, 1);

    Assert.AreEqual(3, result);
  }

  [Test]
  public void MinusShouldDoSubtraction()
  {
    var calc = new Calculator();
    var result = calc.Minus(2, 1);

    Assert.AreEqual(1, result);
  }
}

Setelah test code di atas dikompil menjadi assembly (DLL) atau executable, larikan ia menggunakan sama ada console runner (nunit-console.exe) atau GUI runner (nunit-gui.exe).

Di bawah adalah contoh apa bila ia dilarikan menggunakan GUI NUnit runner. Kita dapat lihat bahawa test untuk fungsi Add() berjaya, tetapi test untuk Minus() gagal kerana terdapat kesilapan dalam code kita.

Contoh antaramuka NUnit GUI Runner

Unit Test Python

Kod untuk testing dalam Python boleh ditulis dengan bantuan module unittest dalam Python Standard Library. Katakan kod yang ingin diuji adalah seperti berikut:

class Calculator(object):
  def add(self, num1, num2):
    return num1 + num2

  def minus(self, num1, num2):
    return num1 + num2

Simpan kod di atas dalam fail bernama calculator.py. Seterusnya kod untuk testing boleh ditulis seperti berikut:-

import unittest

from calculator import Calculator

class CalculatorTest(unittest.TestCase):
  def test_add_should_do_sum(self):
    calc = Calculator()
    result = calc.add(2, 1)

    self.assertEqual(result, 3)

  def test_minus_should_do_substraction(self):
    calc = Calculator()
    result = calc.minus(2, 1)

    self.assertEqual(result, 1)

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()

Simpan kod di atas dalam fail bernama tests.py. Seterusnya kita boleh jalankan test dengan melancarkan arahan berikut melalui console:-

python tests.py

Anda akan dapati outputnya seperti berikut:-

.F
======================================================================
FAIL: test_minus_should_do_substraction (__main__.CalculatorTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "tests.py", line 16, in test_minus_should_do_substraction
  self.assertEqual(result, 1)
AssertionError: 3 != 1

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.000s

FAILED (failures=1)

Di atas kita dapati satu test gagal kerana terdapat kesilapan dalam kod kita sebelum ini. Setelah kesilapan itu dibetulkan, kita akan dapati outputnya seperti berikut:-

..
----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.000s

OK

Soalan Lazim

Apa itu assert ?

Assertion merupakan satu proses menguji nilai pada bahagian-bahagian tertentu aturcara bagi memastikan ia sentiasa benar sebagaimana yang diharapkan oleh pengaturcara. Kegagalan pada assertion boleh dianggap sebagai kegagalan langsung aturcara tersebut dan ia mesti dibetulkan. Ini berbeza dengan error handling dimana ia sesuatu yang dijangka akan berlaku dan pengaturcara hanya perlu memastikan langkah-langkah sepatutnya dilakukan untuk menangani error tersebut.^1

Apa itu regression ?

Regress adalah berlawanan kepada progress, maksudnya kita bergerak ke belakang. Bug yang sudah dibetulkan muncul balik akibat penambahan baru pada code. Ia biasa berlaku dalam development apabila kita fix sesuatu bug dan kemudian deploy code tersebut ke server live, selepas beberapa ketika akan dapat komplen akan isu baru dan bila diselidiki ia adalah disebabkan oleh fix sebelum ini. Satu kelebihan automated tests adalah boleh detect regression dengan lebih cepat, sebelum code sampai ke production.

Bagaimana menguruskan test yang melibatkan beberapa data berlainan tapi logik yang sama ?

Boleh gunakan teknik seperti data provider (minit 19:13) atau test generator.

Boleh tulis test dulu sebelum menulis kode ?

Ya boleh. Ia dinamakan Test Driven Development (TDD). Dalam TDD, kita akan mulakan menulis satu set test terhadap komponen yang hendak dibangunkan. Test biasanya akan pass input-input yang diperlukan oleh function atau class terbabit dan akan check return value sama ada menepati requirement atau tidak. Pada peringkat ini kesemua function atau class yang hendak di test adalah stub dan test akan fail. Seterusnya kita akan mula implement function atau class berkenaan sehingga semua test pass. Bagaimanapun secara realiti TDD jarang dapat dipraktikkan sepenuhnya. Code biasanya ditulis tanpa sebarang test dan bila ia mula mencapai peringkat tertentu barulah test ditulis untuk memastikan ia berfungsi sebagaimana diharapkan.

Penulis

Nama-nama di bawah adalah penyumbang kepada tulisan ini:-

comments powered by Disqus